We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Aker BioMarine forplikter seg til å drive utslippsfritt i Antarktis

Tilbake til nyheter

Aker BioMarine skal halvere C02-utslippene innen 2030, og bli karbonnøytralt innen 2050. For å nå disse målene, skal selskapet blant annet fase inn grønn ammoniakk som drivstoff på sine skip.

I dag lanserer bioteknologiselskapet Aker BioMarine ambisiøse bærekraftsmål frem mot 2030.

 - I Aker BioMarine ser vi på oss selv som pionerer. Det betyr at vi vil ta lederrollen og bringe industrien vår i en mer bærekraftig retning. Vi som selskap omfavner ny teknologi, setter oss høye mål, og jobber knallhardt for å nå dem. Vi går opp løypa, slik at vi som samfunn kan ta bedre vare på jorda vår, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine.

 

Har halvert og skal halvere igjen

Selskapets mål for CO2-utslippskutt henger sammen med FNs bærekraftsmål (SDG). Mål nummer 13 handler om klimaendringene, og at det trengs umiddelbar handling for å unngå at kloden ikke blir mer enn 2 grader varmere. Da må det kuttes kraftig i CO2-utslippene i årene som kommer.

 - De siste ti årene har vi kuttet våre CO2-utslipp per tonn krill produsert med rundt 50 prosent. Målet nå, er å gjøre det samme igjen i løpet av de neste ti årene, sier Johansen.

 Aker BioMarine har allerede iverksatt mange bærekraftsinitiativer for å nå dette målet, blant annet ved å ta i bruk analytiske verktøy for å redusere bruken av innsatsfaktorer og energi i produksjonen på fabrikken i Houston, og ved å gjenbruke energi og gjennomføre effektiviseringsprosjekter ombord på båtene. Disse initiativene gjør at Aker BioMarine er i rute for å nå sine 2030-mål. Innen 2050 skal selskapet bli karbonnøytralt.

 

Aker BioMarine går foran med grønn ammoniakk på skip i Antarktis

I slutten av februar 2021 signerte Aker BioMarine og Aker Clean Carbon en avtale, og går samtidig sammen med andre foregangsselskaper, for å industrialisere produksjonen av grønn ammoniakk. Samarbeidet baner vei for at Aker BioMarine kan gjøre skipene sine helt fri for CO2-utslipp. Planene er å fase inn grønn ammoniakk som drivstoff på skipene som et av tiltakene for å nå målet om CO2-kutt, og videre på veien til å bli karbonnøytrale innen 2050.

 

- Vi skal være og er industriledende når det gjelder klimavennlige og bærekraftige valg, sier Johansen.

 Aker BioMarines nyeste forsyningsskip, Antarctic Provider, er utstyrt med verdens mest energieffektive motor. Det er en hybridmotor, som er konverterbar sånn at det kan gå på fremtidens grønne drivstoff.

 - Grønn ammoniakk er det mest lovende bærekraftige drivstoffalternativet for skipsfarten. Det er helt nødvendig at industrien tester og utvikler løsninger for å bruke ammoniakk som drivstoff i stor skala. Det gjør det mulig ikke bare for Aker BioMarine, men også for norsk leverandørindustri og norske fornybarselskaper, å ta posisjonen som verdensledende på grønne løsninger for fremtiden, løsninger som mange selskaper i mange sektorer jakter på, sier bærekraftsansvarlig Christina Ianssen i Aker BioMarine.

 Frem mot 2030 når infrastrukturen for produksjon og distribusjon av grønn ammoniakk skal være på plass, planlegger Aker BioMarine å ha skip som kan bruke ammoniakk som drivstoff.

 

Resirkulere alt og benytte fremtidsrettet teknologi

I tillegg omfatter den nye bærekraftstrategien at Aker BioMarine skal støtte og drive sirkulærselskapet AION. Målet til AION er at all plast og annet avfall fra Aker BioMarines primære avfallsstrømmer skal resirkuleres og brukes på nytt. Avfallet skal få nytt liv som for eksempel handlekurver eller matbrett. AION samarbeider allerede med selskaper som McDonald’s, NorgesGruppen og Varner.

 Aker BioMarine skal også redusere forbruket av drivstoff til leting etter krill, ved å ta i bruk seilbøyer og droner. Disse brukes til å minimere tiden fangstskipene bruker på å lete etter krill, og Aker BioMarine har allerede tatt i bruk sin første drone som skal kutte både driftskostnader og miljøkostnader og samle data om hvor krillen er og hvordan den oppfører seg. Alle dronene og seilbøyene driftes uten klimagassutslipp.

 

Åtte konkrete bærekraftsmål

Aker BioMarine har satt seg åtte bærekraftsmål som skal nås innen 2030. Disse målene gir føringer for hvordan selskapet skal drives fremover, og sikrer at selskapet driver på en ansvarlig måte i hele verdikjeden, og påvirker samfunnet på en positiv måte:

  • Aker BioMarine skal redusere sine CO2-utslipp per tonn krill produsert med 50 prosent innen 2030.
  • Aker BioMarine skal ha 100 prosent resirkulering av alt avfall fra sine primære avfallsstrømmer.
  • Aker BioMarine skal gjøre produksjonen av sjømat mer effektiv og bærekraftig, ved å bidra til at det blir produsert 1 milliard ekstra måltider med sjømat årlig.
  • AkerBioMarine vil bekjempe livsstilssykdommer ved å levere 5 milliarder doser av helsefremmende næringsstoffer årlig.
  • Aker BioMarine vil utvikle innovative produkter som blir en viktig del av både bærekraftige og sunne dietter og av verdens fremtidige matvareproduksjon.
  • Aker BioMarine skal redusere CO2-avtrykket i fisk- og dyrefor ved å levere marine ingredienser med lavt karbonavtrykk.
  • Aker BioMarine skal bedre bærekraften i fiskeri ved å bidra til at regulering av bransjen og forvaltningen av havet er basert på data og vitenskapelig innsikt.
  • Aker BioMarine skal opprettholde alle kravene til Marine Stewardship Council-sertifisering, og sørge for åpne og transparente fartøysoperasjoner.

- Disse bærekraftsmålene støtter opp under vårt overordnede mål om å forbedre helsen til mennesker og jordas helsetilstand, og gjør dette målet mer håndfast. Hver eneste ansatt i Aker BioMarine er involvert i hvordan vi skal nå disse målene, og vil skal jobbe i hele selskapets verdikjede for å sikre at vi går foran på veien mot karbonnøytralitet, sier Johansen.

 

Investorpresentasjon

Aker BioMarine inviterer investorer, analytikere og andre stakeholders til en videokonferanse i dag klokken 10.00. Etter presentasjonen blir det mulighet til å stille spørsmål.

 Det er kun mulig å følge presentasjonen digitalt, og den holdes bare på engelsk. For å delta på videokonferansen, kan dere bruke følgende link:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExOTA0ZDAtMmM4NC00YWU4LTk5M2UtMGUwZmY3MWZlYWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3733015-082c-4aa6-8823-36db9bfdc6ba%22%2c%22Oid%22%3a%226b724c26-65d5-4250-8988-f86f88f664f6%22%7d 

Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig så snart som mulig etter at videokonferansen er ferdig.

 

For mer informasjon, kontakt: 

Martin Stenshall
Investor Relations
Mobil: +47 47 33 83 31
martin.stenshall@akerbiomarine.com

 

Om Aker BioMarine

Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Aker BioMarine jobber blant annet med Lysoveta som er et molekyl som gjør det mulig å frakte mer Omega-3 fettsyrer til hjernen og andre vitale organer, og med Invi som er protein basert på krill. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden – fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. Aker BioMarines visjon er å skape en bedre fremtid for både mennesker og planeten.